privacy - Quimesis
privacy

- PRIVACYBELEID -

 

Object

 

Dit beleid is opgesteld door Quimesis S.R.L gevestigd te Avenue Léonard de Vinci 18 1300 Waver, geregistreerd onder nummer BE0536.858.376 (hierna "de verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd). de verantwoordelijke voor de verwerking ").

 

Het doel van dit beleid is om bezoekers van de website die wordt gehost op www.quimesis.be (hierna te noemen de " website ") over de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming").

 

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er derhalve toe redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of onbevoegd gebruik.

 

De "persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als is gedefinieerd als alle persoonsgegevens die de gebruiker betreffen, d.w.z. alle informatie die het mogelijk maakt l'direct of indirect als een natuurlijke persoon.

 

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hierna beschreven praktijken, kan hij of zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of e-mailadres vermeld in de rubriek "contactgegevens" van dit Beleid. 

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven procedures en beginselen:

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres ;
 • zijn of haar e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te verzenden, door per e-mail met de controller te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door zich toegang te verschaffen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie, enz;
 • alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website via identificatie.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden niet-persoonsgebonden gegevens genoemd omdat zij geen directe of indirecte identificatie van een specifieke persoon mogelijk maken. De informatie kan dus voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de controller te verbeteren.

 

Indien niet-persoonsgebonden gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld zolang het niet mogelijk is ze aan een bepaalde persoon te koppelen.

 

Verzamelmethoden

 

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • contactformulier
 • cookies

 

Doeleinden van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 

 • om de levering van de aangeboden diensten te beheren en te controleren;
 • verzending en follow-up van bestellingen en facturen ;
 • het versturen van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • verzending van promotiemateriaal ;
 • het beantwoorden van de vragen van de gebruiker ;
 • om statistieken te produceren;
 • om de kwaliteit van de website en de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
 • om informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking door te geven;
 • met het oog op commerciële prospectie;
 • een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dat geval neemt zij contact op met de gebruiker alvorens zijn persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem zo nodig de mogelijkheid te bieden dit hergebruik te weigeren.

 

Gewettigde belangen

 

Sommige van de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerkingen zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van zijn rechtmatige belangen. Deze rechtmatige belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker in kennis wenst te worden gesteld van de bijzonderheden van de doeleinden die op de rechtsgrondslag van legitieme belangen zijn gebaseerd, wordt hem aangeraden contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie punt "contactgegevens").

 

Houdbaarheid

 

In het algemeen bewaart de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

 

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de voor de verwerking verantwoordelijke bewaard.

 

Aan het einde van de bewaringstermijn stelt de voor de verwerking verantwoordelijke alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

 

Handhaving van rechten

 

Voor alle hierna opgesomde rechten behoudt de verantwoordelijke voor de verwerking zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hierna opgesomde rechten. 

 

Dit verzoek om aanvullende informatie wordt gedaan binnen een maand na het verzoek van de gebruiker.

 

Toegang tot en kopiëren van gegevens

 

De gebruiker kan kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie van de over hem verzamelde persoonsgegevens verkrijgen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding vragen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

 

Tenzij anders bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming, krijgt de gebruiker binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

 

Recht op correctie

 

De gebruiker kan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand kosteloos de rectificatie verkrijgen van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, alsmede de aanvulling van de gegevens indien deze onvolledig zijn.

 

Tenzij in de Algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, wordt het verzoek om toepassing van het recht op correctie binnen een maand na de indiening ervan behandeld.

 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

 

De gebruiker kan te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, wanneer :

 

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren uitvoering te geven aan het recht van verzet van de gebruiker wanneer hij het bestaan aantoont van dwingende en legitieme redenen die de verwerking rechtvaardigen en die zwaarder wegen dan de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig het deel "Klachten en vorderingen" van dit Beleid.

 

De gebruiker kan ook te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden (met inbegrip van profilering).

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

Tenzij in de Algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is niet op een dergelijk verzoek in te gaan.

 

Recht om verwerking te beperken

 

De gebruiker kan de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de hieronder opgesomde gevallen:

 

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist, en slechts zolang als nodig is voor de voor de verwerking verantwoordelijke om dit te controleren;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker aan beperking van de verwerking de voorkeur geeft boven wissing;
 • wanneer de gebruiker de informatie, hoewel deze niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van zijn wettelijke rechten
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een door de gebruiker ingediend verzoek om verzet te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking op de verwerking wordt opgeheven.

 

Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

 

De gebruiker kan verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens worden gewist, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is

 

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat;
 • de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme reden is voor de verwerking en/of de gebruiker zijn of haar specifieke recht uitoefent om bezwaar te maken in verband met direct marketing (met inbegrip van profilering);
 • persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt ;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en mits het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking in kwestie onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

 

Tenzij in de Algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is niet op een dergelijk verzoek in te gaan.

 

Recht op "dataportabiliteit

 

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om kosteloos zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, met name met het oog op de doorgifte ervan aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, waarbij :

 

 • de gegevensverwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde processen; en wanneer
 • de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst tussen de gebruiker en de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze heeft de gebruiker het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, voor zover dat technisch mogelijk is.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

 

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners in de Europese Unie die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken bij de marketing van producten of de verlening van diensten.

 

Indien gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of commerciële prospectie, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij kan kiezen of hij de overdracht van zijn gegevens aan derden aanvaardt.

 

Zolang deze doorgifte gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker zijn of haar toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde intrekken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit beleid naleven.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker bekend wanneer de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke bekendmaking noodzakelijk maakt.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke draagt geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie.

 

Veiligheid

 

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en voor de verzamelde gegevens te waarborgen. De voor de verwerking verantwoordelijke houdt rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

 

Indien persoonsgegevens onder de controle van de voor de verwerking verantwoordelijke worden gecompromitteerd, handelt de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende herstelmaatregelen te nemen.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke stelt de gebruiker op de hoogte van dit incident indien dit wettelijk vereist is.

 

Vorderingen en klachten

 

Indien de gebruiker wenst te reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

 

Functionaris voor gegevensbescherming Beschermingsbeambte

 

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is Lionel Convent.

 

De contactgegevens zijn als volgt Avenue Léonard de Vinci 18, 1300 Waver - info@quimesis.be.

 

Contact gegevens

 

Voor vragen en/of klachten met betrekking tot dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

 

Per e-mail: info@quimesis.be.
Per post: Avenue Léonard de Vinci 18, 1300 Waver.

 

Wijziging

 

De controleur behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden bekendgemaakt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Dit beleid wordt beheerst door het nationale recht van de hoofdvestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan de jurisdictie van dit nationale recht.

 

De huidige versie van het beleid dateert van 19/08/2022.